Υπηρεσία μιας Στάσης για σύσταση Ι.Κ.Ε.

Υ.μ.Σ. - Γ.Ε.ΜΗ.
ΦΕΚ 4619/Β/20-10-2020
Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 9α του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α’227), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

β. Των άρθρων 50 και 51 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική μορφή – … και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 208).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

2.Την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων με την χρήση πρόσθετου περιεχομένου στο πρότυπο καταστατικό της υπ’αρ. 11026/2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 491) για την νομική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

3.Την υπ’ αρ. 107884/14-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε), παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ- καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο κατά βούληση των ιδρυτών για τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ). Η σύσταση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται χρήση συμβολαιογραφικού τύπου.

Περισσότερα για το ΦΕΚ 4619/Β/20-10-2020