Υπηρεσία μιας Στάσης για σύσταση Ο.Ε. – Ε.Ε.

Υ.μ.Σ. - Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 

 1. Δύο (2) Καταστατικά.
  • Ένα πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τους εταίρους σε έντυπη μορφή με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο
  • Ένα αντίγραφο υπογεγραμμένο από τους εταίρους σε έντυπη μορφή με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο
    
 2. Ένα (1) Καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB Stick σε αρχείο μορφής doc)
   
 3. Εντολή-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3 Παράρτημα 1) των Ιδρυτών ή του Εκπροσώπου για τη Σύσταση Εταιρείας (υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών).
 4. Εξουσιοδότηση- Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1).Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφήςαπό κάθε εταίρο ξεχωριστά.(Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.  

                Εναλλακτικά, (ΔΗΛΩΣΗ-Υπόδειγμα 5), εφόσον στην ΥΜΣ προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές
 

 1. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή  φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου των ιδρυτών ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή  φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
   
 3. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο ( να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια μίσθωσης και η χρήση που προορίζεται) 
 4. Για δωρεάν παραχώρηση Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και Ε9
   
 5. Έντυπα ΔΟΥ  M3M6 (όπου απαιτείται) , M7 , M8


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
 • Απόφαση Γ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην υπό ίδρυση εταιρεια
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπαM3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
 • Πρακτικό Απόφασης της Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την συμμετοχή της αλλοδαπής στην υπό σύσταση Ελληνικής.