Υπηρεσία μιας Στάσης

Υ.μ.Σ. - Γ.Ε.ΜΗ.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, Ε.Π.Ε., γίνεται:

 • σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,
 • με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,
 • σε μία μέρα αντί για 38

Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) αφορά Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οι οποίες θα απευθύνονται στους Συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιμελητήρια.

Για την εφαρμογή της Υ.Μ.Σ. ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), μιας μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.

Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με το Γ.Ε.ΜΗ., όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου – τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. – που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.

Σε μια χώρα, που υστερεί στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, η εφαρμογή της Υ.Μ.Σ. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:

 • Μειώνεται η γραφειοκρατία και οι διοικητικές επιβαρύνσεις: Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής Ομόρρυθμης Εταιρείας τα βήματα που απαιτούνται για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.
 • Μειώνεται το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, καταργούνται τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες.
 • Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών: Για πρώτη φορά στη χώρα μας η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης. Παράλληλα, όλα τα τέλη αποπληρώνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος
 • Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Απελευθερώνεται η επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνονται και περαιτέρω βήματα, όπως ένταξη στις Υ.Μ.Σ. και των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις Υ.Μ.Σ., η επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα Κ.Ε.Π. καθώς και η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση εξαγωγικών επιχειρήσεων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του Γ.Ε.ΜΗ. και της Υ.Μ.Σ. συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23-03-2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 04/04/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των Υ.Μ.Σ. θέματα.

Στο Επιμελητήριο Λέσβου λειτουργεί Υ.Μ.Σ. για την ίδρυση των Προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) μέσω της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση) τους, αφού προηγούμενα ληφθεί για τους εταίρους – ιδρυτές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αφού γίνει απόδοση Α.Φ.Μ. στις εταιρείες αυτές (που δεν συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Ειδικότερα η Υπηρεσία Μιας Στάσης:

 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
 • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει σε λήψη ασφαλιστικής (μέσω Ο.Α.Ε.Ε. & Ι.Κ.Α.) και φορολογικής ενημερότητας των εταίρων/ιδρυτών της Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει στην χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους/ιδρυτές της Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε., αν αυτοί δεν διαθέτουν.
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση Α.Φ.Μ. της Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε. (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/έντυπα).
 • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διαβιβάζει τη βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με αντίγραφο του καταστατικού της στο αρμόδιο πρωτοδικείο.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;