Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 11 Ιουλ 23 θα
διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια
νωπών κρεάτων, πουλερικών και παρασκευασμένων κρεάτων επωφελεία του ΣΠ
Πολυκάστρου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Στρατιωτικών Μονάδων και
Υπηρεσιών των Φρουρών Εδέσσης, Πολυκάστρου και Γιαννιτσών.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι ένα (1) έτος, με δικαίωμα
παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι 1 εξάμηνο μονομερώς, με ημερομηνία
έναρξης αυτής από 9 Σεπ 23.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 05 23:59 Ιουλ 23, ημέρα
Τετάρτη.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ :
23PROC012908634 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 196071.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4 ο ΕΓ, στη διεύθυνση:
Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-
eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παιονίας Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις …

Πρόσκληση υπ αριθμ 70/2023

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ. 70/2023 του 424 ΓΣΝΕ. 2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την …

«Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» στον Δήμο Κιλκίς

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κιλκίς

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων νομού Κιλκίς μετά την πραγματοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 (πρακτικόν 30ον) για

Περισσότερα »

Στήριξη και αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της καταστροφικής θεομηνίας που έπληξε την περιοχή της Θεσσαλίας, με αναρίθμητες και ανυπολόγιστες ζημίες, σε επιχειρήσεις, οικείες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, το Επιμελητήριο

Περισσότερα »

Πληροφορίες