ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών   Κιλκίς 11/5/2022 Αριθμ. Πρωτ:9192

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (Ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών) και ενός βυτιοφόρου (μεταφοράς πόσιμου νερού) για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς »Αρ. Μελ.ΚΟΠ37/2021 μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου εσωτερικών και Ιδίων Πόρων  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Υπόψη : Όλγα Καραμπίδου

Τηλέφωνο: 2341352157

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): karabidou@dhmoskilkis.gr

2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Τα προς προμήθεια είδη του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς:

1η Ομάδα: Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών), συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00 €, CPV  43211000-5

2η Ομάδα : Προμήθεια ενός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 197.235,91€, CPV 34133100-9

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  πεντακόσια είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 527.235,91 € (με Φ.Π.Α)€ .

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται, μετά την οριστική παραλαβή των οχημάτων/μηχανημάτων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η εξόφληση της αξίας των ειδών θα γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου.

6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (Ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών) και ενός βυτιοφόρου (μεταφοράς πόσιμου νερού) για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς »Αρ. Μελ.ΚΟΠ37/2021.

7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ναι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού, ή  για μία ή περισσότερες ομάδες, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

8. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της συμβάσεων/σεων που θα προκύψουν ορίζονται  κατά περίπτωση στην υπ΄ άριθμ. ΚΟΠ37/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης του κάθε οχήματος/μηχανήματος.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση/σεις δύναται να τροποποιηθεί  μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι ίσο ή μικρότερο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται αναλυτικά για κάθε ομάδα στην μελέτη  και υπό τις προϋποθέσεις:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος

11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα

α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ παραλαβής ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και Ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων: 22/6/2022 και ώρα 10:00

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στο Δήμο Κιλκίς, για ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 2% ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ 1 & 2: Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α:425.190,25, ευρώ, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 8.503,80 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών)», Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α:266.129,03, ευρώ, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 5.322,58 ευρώ. 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς πόσιμου νερού»  Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α:159.061,22, ευρώ, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 3.181,22 ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει ισχύ έντεκα (11) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό τέσσερα (4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

14. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 Η παράδοση των μηχανημάτων οχημάτων πραγματοποιείται στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κιλκίς.

15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναιδέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

16. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της αναλυτική διακήρυξης.

17. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.e-kilkis.gr  του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Α/Α  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.160578

β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες

 Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352157

Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών: Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών.

18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  11η Μαϊου 2022, ID:2022-070219.

.                                                                                                                       Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής-Ορεινής Πολιτικής

και Πολιτικής Προστασίας

Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότεροι διαγωνισμοί

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις Έρευνα ΙκανοποίησηςΓενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥμΣ)από χρήστες και χειριστές  Τη

Περισσότερα »

Πληροφορίες

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις Έρευνα ΙκανοποίησηςΓενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥμΣ)από χρήστες και χειριστές  Τη

Περισσότερα »