Πρόσκληση δικηγόρου

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχήςανεξάρτητων υπηρεσιών, εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης για τιςυπηρεσιακές του ανάγκες και ειδικότερα της υπηρεσίας Γ.Ε.Μη , σύμφωναμε τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.CPV 79100000-5 Νομικές ΥπηρεσίεςΔιαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών […]

Επιστολή του Επιμελητηρίου Κιλκίς για την δράση “e-λιανικό” προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΣ1

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Μετά την προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» που εντάσσεται στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο τηνεπιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμισηηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), θα θέλαμε να επισημάνουμε ένασημαντικό πρόβλημα που διαφαίνεται ότι θα αποκλείσει ουσιαστικά μεγάλομέρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.Σύμφωνα […]

Ένσταση στο πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ της Π.Κ.Μ.

Τις τελευταίες ημέρες του 2020 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ‘’Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία’’ που αφορούσε την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.Πρωταρχικός στόχος της […]