Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Παιονίας

Ο Δήμαρχος ΠαιονίαςΠροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και ΥπηρεσιώνΠροσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορέςκαι κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειβέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 39.680,00 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Δήμο Παιονίας, με διεύθυνση […]