Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Μεσίτες)

Επιμελητήριο Κιλκίς

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

( Ν. 4072/2012 – ΑΡΘΡΑ 197 – 204 )

 

Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται να συντρέχουν για τον ενδιαφερόμενο οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους της Ε.Ε. ή πολίτης κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Αν είναι πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται άδεια διαμονής και εργασίας ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. ( ν. 3386/2005 )

Β) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα για το νόμισμα.

Γ) Να μην έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Δ) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

 

Η συνδρομή των παραπάνω αποδεικνύεται με τα κάτωθι έγγραφα:

 

Α) Ταυτότητα ή Διαβατήριο, εφόσον είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους της Ε.Ε. ή πολίτης κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Αν είναι πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται άδεια διαμονής και εργασίας ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

          α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα για το νόμισμα.

β) δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Επιμελητήριο εντός ενός μηνός από την παύση συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτήθηκαν για την εγγραφή σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 198 Ν. 4072/2012

Γ) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Επιμελητήριο το οποίο ύστερα από έλεγχο της πληρότητά τους, προβαίνει στην εγγραφή στο μητρώο του Επιμελητηρίου και στο ΓΕΜΗ.

Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ πρέπει να ελέγχεται η περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να είναι Μεσίτης αναγνωρισμένος από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και εκτελεί στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά μεσιτικές πράξεις, κάτι που καθιστά την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ προαιρετική.