banner

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020»

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 5-66/23-3-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων , έτους 2020».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.979,00 € (Πλέον Φ.Π.Α. 24%), και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α.Ε: 12.00.01 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2020. Σχετικοί κωδικοί CPV 31681410-0, 31431000-6, 31710000-6, 31155000-7, 093312000-0.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyak.gr, στη διαδρομή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2020 ► ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 από τις 14/04/2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς

pdf 200

Ετικέτες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

Ο Aντιδήμαρχος ΚΙΛΚΙΣ

pdf 200

Ετικέτες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) περιόδου 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας 1, 1ος όροφος, γραφ. 7, Τ.Κ. 10671 Αθήνα μέχρι την 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 [καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών].

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioi-diagonismoi-diavouleyseis/diakeruxe-sunoptikou-diagonismou-tupopoiese-diadikasion-ton-uperesion-pou-parekhontai-apo-ta-grapheia-oikonomikon-kai-emporikon-upotheseon-iso-90012015.html

Με εκτίμηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εξωτερικών
Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ζαλοκώστα 10, 106 71, Αθήνα
Τηλ: +30 210 368 2905 Fax: +30 210 368 2749

HELLENIC REPUBLIC
Ministry of Foreign Affairs
B1 Directorate for Strategic Planning
Zalokosta 10, 106 71, Athens
Tel: +30 210 368 2905 Fax: +30 210 368 2749

Ετικέτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ.- Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2020

Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ.- Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2020¨ τμήματα 1-10 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής όπως προκύπτει για τα καύσιμα ως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κιλκίς, κατά την ημέρα παράδοσης. Το ανωτέρω ποσοστό για τα καύσιμα μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Ν.4257/14, άρθρο 63)

pdf 200

Ετικέτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς,

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Σταθμών Εργασίας» προϋπολογισμού 31.105,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος του έργου   µε τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται µε δανειακή σύµβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ανάλυση της συμμετοχής είναι: 75% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,

25% Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλ. 2341029330, FAX:2341029320. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 11-03-2020 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2020, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ με κωδικό 11.02.01.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ).

Το σχετικό CPV 30214000-2 Σταθμοί εργασίας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Κυριακίδης

pdf 200

Ετικέτες

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον Δήμο Κιλκίς Αρ. Μελ Π2/2020 - Δήμος Κιλκίς

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για τις:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον Δήμο Κιλκίς Αρ. Μελ Π2/2020» ποσού 60.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24% .
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού προς το σύνολο των άρθρων της μελέτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, 23/03/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικά Έσοδα. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Κ.Α.:30.6699.0006, με 37.200.00 ευρώ για το έτος 2020 και σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. Για το έτος 2021 στον προϋπολογισμό θα προβλεφθεί και θα δεσμευτεί το ποσό των 37.200,00€ στον ίδιο κωδικό με πολυετής δέσμευση

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
37.200,00 € + 37.200,00€ = 74.400,00€

Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη και στην μελέτη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 επί ποινή αποκλεισμού .
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και στην Διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο, 2341 352158 Γεωργιάδου Λίζα.
Η Ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και για 300 ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Κιλκίς και στο portal του Δήμου Κιλκίς ,www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΔΜΗΣ, και ευρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση των άρθρων 104-105-29-32 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

pdf 200

Ετικέτες

Περίληψη διακήρυξης - Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών & την Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παιονίας

Σας διαβιβάζουμε δυο (2) περιλήψεις διακηρύξεων με αριθμό: 2492 & 2493/2020 που αφορούν την Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών & την Προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παιονίας αντίστοιχα.

pdf 200

pdf 200

Ετικέτες

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – αναλωσίμων πληροφορικής"

Σας διαβιβάζουμε τη προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό: 3703/19-02-2020
που αφορά την προμήθεια '' Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – αναλωσίμων πληροφορικής- α) φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, β) σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών έτους 2020 – 2021'', Αρ. Μελ. : ΠΡ 4/2020 του Συνοπτικού διαγωνισμού και παρακαλούμε για τη δημοσίευση της βάσει της υπ΄ αριθμ.2/82452/0020/12-11-2008 κοινής υπουργικής απόφασης, και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη δημοσίευσης της.

pdf 200

Ετικέτες

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης για την Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την « Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής»

Σας διαβιβάζουμε περίληψη διακήρυξης με αριθμό:3596/18-02-2020 που αφορά την ¨Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής Αρ. Μελ ΠΛ1/2020¨ και παρακαλούμε για την δημοσίευση της στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων σε εφαρμογή του σχετικού νόμου.

pdf 200

Ετικέτες

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή τεχνικής υποστήριξης, διοργάνωσης συναντήσεων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης “Plan D.oiran”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία: «Παροχή τεχνικής υποστήριξης, διοργάνωσης συναντήσεων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης “Plan D.oiran” INTERREG IPA CBC ¨¨Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020’’, Προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 0% και ΦΠΑ 24%

pdf 200
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf 200
ΜΕΛΕΤΗ

Ετικέτες