banner

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ)

Η διαδικασία δημοπράτησης των μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, έχει πλέον ξεκινήσει.

Ετικέτες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Σας διαβιβάζουμε τη προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό:14124 /1-07-2019 που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών ιστών φωτισμού Δήμου Κιλκίς»,ΑΡ. ΜΕΛ.Π11/2019

Περίληψη διακήρυξης - Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 10-148/16-05-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργεί  συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα για την Προμήθεια «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση  ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς,  Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

pdf 200

Περίληψη διακήρυξης - Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Κιλκίς

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 10-147/16-05-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕ: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

pdf 200

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ιχθυηρών και Οστρακοειδών)
ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής
Δημοσιευμάτων στον Τύπο»
β. Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
γ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018
Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ)
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών και κατεψυγμένων Ιχθυηρών και οστρακοειδών, για τις
ανάγκες των Μονάδων-Υπηρεσιών (Λέσχες, ΚΑΑΥ, Νοσοκομεία) της
Φρουράς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς – Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Νέας
Φώκαιας και Λεπτοκαρυάς, καθώς και λειτουργία Ιχθυοπωλείου εντός
του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσ/νίκης»
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ.
01/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και
παρακαλούμε:
α. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε να
λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη
συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον
Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών
στη Διεύθυνσή μας (ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 19,
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, ΤΚ 55133).
β. Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
(1) Να δημοσιεύσει το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, την
08 Μαρ 18 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η
δημοσίευση να γίνει την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΜΗΤΡΩΟ
ΑΔΑ: Ω4ΞΡ6-ΦΩ3
ΑΔΑΜ: 18PROC002602159
- 2 -
./.
(α) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και μόνο σε
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8.
(β) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι
ανώτερο των 10 χιλ., οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
(γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
(2) Να εκδώσει τιμολόγιο με τις τιμές που καθορίζονται στο (α)
σχετικό, συνοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε
η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμόδιου
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, με τα παρακάτω
στοιχεία τιμολόγησης:
Λόχος Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ
Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ»
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Η ΜΕΡΥΠ/ΛΣ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα
στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΜΕΡΥΠ/ΔΟΙ.
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Το Γ΄ ΣΣ που κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α) παρακαλείται για την
ενημέρωσή του.
Τέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλείται όπως αναρτήσει τη
συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης Πασχαλίδης Παναγιώτης,
Τμηματάρχης IV Τμήματος ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, τηλ.: 2310-025278, φαξ: 2310-025277
e-mail: .
Υπτγος Γρηγόριος Γρηγοριάδης
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής
Τχης (ΕΜ) Παναγιώτης Πασχαλίδης
Τμχης ΔΕΜ/ΙV
- 3 -
./.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671
e-mail:
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29 ΤΚ 54624
e-mail:
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, TK 54624
e-mail:
Εμπορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, πλατεία Μοριχόβου 1, TK 54625
e-mail:
Σύνδεσμος Ιχθυοπωλών – Ιχθυεμπόρων Θεσσαλονίκης, Μενεξέ 1, ΤΚ 54624
e-mail:
Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, TK 54640,
e-mail:
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», e-mail:
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
Γ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ – ΔΟΙ
34 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
71 Α/Μ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
ΛΣ/ΜΕΡΥΠ
ΣΠ Θεσ/νίκης, ΣΠ Κιλκίς
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια αγαθών "Εξοπλισμός Μηχανημάτων για την υλοποίηση του προγράμματος Co-Create"

pdf 200

pdf 200

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 2018»

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων ΔΕΥΑ Κιλκίς ΕΤΟΥΣ 2018»
Η υπηρεσία αφορά την ασφάλιση επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑ Κιλκίς για ένα ολόκληρο έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για ένα ολόκληρο χρόνο).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω υπηρεσία να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 12:00
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το αντικείμενο δραστηριότητας τους.
2. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς
3. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
4. Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικός πράκτορας, θα υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία θα δηλώνει ότι στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί , θα αναλάβει με δική του δαπάνη, την ασφάλιση όλων των οχημάτων του διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία χωρίς την οικονομική χρέωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο « Προσφορά για ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑΚ έτους 2018», και την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Κατάθεση προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για όλα τα οχήματα του πίνακα οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, ανέρχεται στο ποσό των 4730,00 €, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
2. Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους έτους 2017 με κωδικό 62.05 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ).
3. Δεκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχημάτων του παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
1 JCB 4CX ME 60998 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 10/5/2001 ( Πραγματική) 69
2 JCB 4CX ME 40592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 91
3 JCB 1CX ME 40591 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 41
4 MERCEDES ME 80671 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 26/10/2004 (Πραγματική) 408
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
5 FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 2/2/2001 13
6 FIAT SCUDO KIE7427 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 11/1/2005 13
7 FIAT DOBLO KIE 3597 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
8 FIAT DOBLO KIE 3596 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
9 TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 14/6/2000 17
10 TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 8/5/2000 17
11 TOYOTA 4X2 KIE 4896 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 26/9/2003 17
12 IVECO NHZ 5154 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 4/2/2006 20
13 MITSUBISHI 4X4 KIZ 7347 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 12/6/2009 17
14 TOYOTA HILUX KIH 2627 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 15/7/2014 17
15 TOYOTA HILUX ΚΙΗ 4960 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 24/3/2017 17
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΦΟΡΤΏΣΕΩΣ)
16 MERCEDES KIZ 9061 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 20/10/2010 72
17 MERCEDES KIE 1926 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 29/1/2002 36
ΟΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ )
18 MERCEDES ΚΙΖ2864 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 23/1/2007 88

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Α (Μηχανήματα Έργου) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Β (Επαγγελματικά οχήματα) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
4. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Γ (Φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό αυτοφορτώσεως) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για το όχημα της ομάδας Δ (Φορτηγό τριαξονικό ανατρεπόμενο) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Ο Συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Καλούνται να υποβάλλουν  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  » σύμφωνα  με τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς  έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. επιχειρήσεις  που είναι εγγεγραμμένες στο Οικονομικό Επιμελητήριο του οικείου επιμελητηρίου συναφών ειδών.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τους όρους της πρόσκλησης να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προσφέρεται ελεύθερη , άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σφραγισμένη σε χωριστό φάκελο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι η Κασκαμανίδου Ουρανία .

Τηλέφωνα επικοινωνίας :2341029330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας:8:00-14:00

Δεκτές γίνονται  οι προσφορές οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί  έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10 5,50 €  55,00 €
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5 4,50 €  22,50 €
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,30 €   23,00 €
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00 € 150,00 €
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,80 € 84,00 €
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,06 €   3,00 €
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20  2,00 € 40,00 €
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20  1,50 € 30,00 €
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20  2,50 € 50,00 €
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,00 € 52,00 €
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,00 € 85,00 €
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,00 € 30,00 €
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10  1,00 € 10,00 €
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10  0,85 €    8,50 €
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 € 25,00 €
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15,00 € 45,00 €
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5  3,00 € 15,00 €
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50  1,00 € 50,00 €
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5  2,45 € 12,25 €
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,75 € 37,50 €
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 12,00 € 60,00 €
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,70 € 28,00 €
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 € 45,00 €
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 36,00 € 180,00 €
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,00 € 40,00 €
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200 1,30 € 260,00 €
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 0,55 € 110,00 €
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου) συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 0,35 €    35,00 €
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300 1,35 €   405,00 €
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,45 €       7,25 €
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,19 €       3,80 €
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,25 €      25,00 €
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50 1,70 €      85,00 €
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50 3,33 €    166,50 €
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50 2,59 €    129,50 €
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,90 €     19,00 €
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150 2,10 €    315,00 €
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450 0,45 €    202,50 €
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,25 €      18,75 €
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60 1,20 € 72,00 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.035,05 €
        Φ.Π.Α24% 728,41 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.763,46 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ. Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά – καθαριστικά πρέπει να συνοδεύονται:

α. Πιστοποιητικό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ.

β. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ

Όλα τα  καθαριστικά – απορρυπαντικά θα συνοδεύονται με τα Δελτία δεδομένων ασφαλείας (msds) και τα τεχνικά φυλλάδια

γ. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής

δ. Να είναι σε σφραγισμένη συσκευασία, στην οποία θα αναγράφονται τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δεδομένα (εταιρία παραγωγής - εμπορίας,  σύνθεση, ημερομηνία λήξης, πιστοποιήσεις κλπ).

 

1.ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑ )GEL

Βασισμένο σε µίγµα ισοπροπυλικής αλκοόλης και n-προπανόλης, πολυµερών πηκτικών ουσιών και υγροσκοπικών ουσιών. Το προϊόν θα περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες αυξάνουν το ιξώδες του, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος επαφής προϊόντος-δέρµατος και κατά συνέπεια καλύτερη απόδοση.

2.ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι φαρμακευτικό, λευκό, υδρόφιλο, άριστης ποιότητας, απορροφητικό. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας .Είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή και κλινική χρήση. Η συσκευασία είναι ατομική, ενός (1) κιλού, εντός στεγανού περιβλήματος που προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη.

3.ΒΙΔΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Ανταλλακτικό πλαστικό κεφαλής για επαγγελματική  σφουγγαρίστρα. Να είναι από ανθεκτικό υλικό κατά προτίμηση  PVC η PE . Το  κούμπωμα της κεφαλής να είναι  δυνατό  και εργονομικό .

4.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XLΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. Πρότυπα : ΕΝ 374. Σήµανση : • CE. • Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. • Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

5.ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L

6.ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

Γάντια πλαστικά από ειδικού τύπου νάιλον υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία:Πακέτοχάρτινο100ζεύγημεγέθους S, M,L.

7.ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Να είναι όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση της επίμονης βρωμιάς, όπως: άλατα, υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, ντους, πλακάκια, αρμούς και είδη υγιεινής. Συσκευασία1000ml.

8.ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

9.ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

10.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ 20LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

11.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 50LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται δυο κουβάδες  50LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

12.ΚΑΔΟΣ (ΒΑΡΕΛΙ )70-80 ΛΙΤΡΑ Νο 315

Ο κάδος απορριμμάτων να είναι από πλαστικό με καπάκι παλινδρομικό , να έχει χωρητικότητα 80 LΙΤ και μεγάλη αντοχή. Η διάσταση του να είναι περίπου 56Χ78 cm .

13 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΧΟΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

14.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ –ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

15.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΠΑ

Κοντάρι από αλουμίνιο ύψους περίπου 1,30cm,ανθεκτικό για να αντέχει σε

επαγγελματικές εργασίες.

16.ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 4 ΜΕΤΡΑ

Κοντάρι πτυσσόμενο από αλουμίνιο με μήκους  κάθε τμήμα του περίπου 2μετρα  τελικό άνοιγμα τα 4 μέτρα  , να είναι ανθεκτικό για να αντέχει σε επαγγελματικές εργασίες.

17.ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ Νο300 ΣΕΤ

Κουβάς πλαστικός απλός, με  στίφτη απλό συνοδευόμενος με  κοντάρι  και σφουγγαρίστρα με μικροϊνες.

18.ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

Υγρό σαπούνι ,κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, ουδέτερου ΡH 6-7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη των 4λίτρων.

19.ΜΑΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 400γραμ.

Ανταλλακτικό, που προσαρμόζεται σε ειδική κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Με κορδόνια, ραφτή,400gr.

20.ΜΠΟΛΑΚΙΑ (ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ )190gr

Φιαλίδιουγραερίου190gr.Ναπληρεί τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396καιναείναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα.

21. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 45cm

Κοντάρι αλουμινίου μαζί με την βάση και το ξεσκονόπανο.

22.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 gr

Συσκευασία 500ml 93ο αλκοολικών βαθμών μπλε για γενική χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23. ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με στοιχεία.Συσκευασία:Πλαστικήφιάλητων750ml.

24. ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

Ανθεκτική πλαστική πρέσα, ελαφριά και αθόρυβη στην λειτουργία της. Όλα τα μέρη της είναι από πλαστικό ή αλουμίνιο και να μην σκουριάζουν .

25. ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1,4m

Πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου vetex, σε συσκευασία ρολού, για να κόβεται στο μέγεθος που εξυπηρετεί. Μήκος 1,40μ.σεδιάφορα χρώματα.

26. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής .

27. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52Χ75cm ΠΕΡΙΠΟΥ,10τεμ. /ΡΟΛΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων52x75,σερολό10τμχ.

28. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΥΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ.

Ποιότητα πολυαιθυλενίου LDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, διαστάσεων 50x50 σε ρολό 20τμχ. Με αστεροειδή ραφή.

29.ΣΑΚΟΥΛΕΣ 100cmX170cmΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος , που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων100cmΧ170cm.

30. ΣΚΟΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

31. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 15Χ10cm ΠΕΡΙΠΟΥ

Σφουγγάρι δύο όψεων, με ενσωματωμένο σύρμα (fibritex), ιδανικό για την καταπολέμηση του  λίπους και των λεκέδων, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήσητους.Διαστάσεων15x10cm.

32. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ-ΟΙΚΙΑΚΗ 250gr

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, 200gr, από βισκόζη πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.

33. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

 • Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρού
 • Δεν θα αφήνει ίζημα
 • Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή
 • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%
 • Να περιέχει σαπούνι min 0,8%
 • Να περιέχει διαλύτη min 4%
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας
 • Να διατίθενται σε συσκευασία των 5 λίτρων

34.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

 • Να είναι υγρό
 • Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%
 • Να περιέχει οργανικό Διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη ) min 6%
 • Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας

35. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ balsam

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16% ,μηιονικάmin2%,NaOHmin8%,pHυδατικούδιαλύματος1%,ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα Σε συσκευασία500ml.

36. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Φαράσι πλαστικό, με χερούλι ορθοστατικό.

37. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  1kg

Χαρτί κουζίνας σερολότων1000gr –Χαρτί λευκό, από λευκασμένοχημικόπολτό100%ε απόκλιση+/-10%). Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα.

38. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

Απορροφητικάαπό100% λευκασμένο πολτό,(με απόκλιση+/- 10%),διπλόφύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 140gr το κάθε ρολό, με απόκλιση+ /-10%.Συσκευασίασεπλαστικόπερίβληματων24 ρολών.

39. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

Απορροφητικήαπό100% λευκασμένο χημικό πολτό- Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cmX23cmμε απόκλιση+/- 5%.Σεσυσκευασίαπακέτουμε πλαστικό περίβλημα.

40. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητατουλάχιστον4%κ.ο.σεενεργόχλώριο (Na).Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ.Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10    
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5    
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20    
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2    
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1    
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50    
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5    
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40    
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200    
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200    
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου )συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100    
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300    
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50    
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50    
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50    
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150    
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450    
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15    
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60    
        ΣΥΝΟΛΟ  
        Φ.Π.Α24%  
        ΣΥΝΟΛΟ  

Ημερομηνία                                                     

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΟΙΚΟΥ FLYGHT
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00π.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΟΙΚΟΥ FLYGHT
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ»
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:20. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος, Διπλ. Χημικός Μηχανικός M.Sc ΠΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς), 23410 25053 (τηλέφωνο Ε.Ε.Λ. Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00π.μ. – 14:30μ.μ..
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας, θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης του εξαρτήματος. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος αποκλεισμού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή ποσότης Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης Οίκου Flyght, με κωδικό C 106-35 και serial number: 3140.180.0450056. 1τεμ 2.500,00 2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ : 2.500,00
ΦΠΑ 24 % : 600,00
ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% : 3.100,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α Περιγραφή ποσότης Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης Οίκου Flyght, με κωδικό C 106-35 και serial number: 3140.180.0450056. 1τεμ
ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24 % :
ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% :

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :