banner

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "INCLUDE"

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς,

έχοντας υπόψη:

 1. την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων ( Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως τούτου τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005)
 2. την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996
 3. το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07)
 4. το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου"
 5. τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95)
 6. την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 7. το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
 8. την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010
 9. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου
 10. το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» (1st call for project proposals)
 11. την υπ. αριθμ. P013-2012 σύμβαση μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» και του Επιμελητηρίου Κιλκίς
 12. τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς σχετικά με την ανάληψη υλοποίησης του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»
 13. τις εγκεκριμένες δράσεις και τον προϋπολογισμό του παραπάνω προγράμματος.
 14. τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2013 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, καθώς επίσης κα τους όρους υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων.
 15. την υπ΄ αριθμ. 12/31.05.2013 Απόφαση της ΔΕ

αποφάσισε ομόφωνα την

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη συνεργασιών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε παροχή υπηρεσιών για την περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του), του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» μέσα στα πλαίσια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

Το έργο αναφέρεται στην Προτεραιότητα 1 του προγράμματος «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», που σκοπό έχει την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων και ειδικότερο στόχο να στηρίξει τις παρεμβάσεις διευκόλυνση της ανάπτυξης των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού και τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής και ακολουθεί μια διαδικασία τριών σταδίων υλοποίησης:

Κατά το πρώτο στάδιο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες βάσεις του Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των στοιχείων που υφίστανται στην διακρατική περιοχή – στόχου και αποτελούν την αρχική δομή του Δικτύου.

Το δεύτερο στάδιο ασχολείται με την εσωτερική ενίσχυση του Δικτύου που θα δώσει την απαραίτητη συνοχή μεταξύ των κόμβων του συμπλέγματος, με την προώθηση της δικτύωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το τελευταίο στάδιο, αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα διεθνοποιήσει το Δίκτυο και θα το βάλει στον χάρτη της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξωστρέφειας και δικτύωσης, όπως η συμμετοχή του Δικτύου σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε πρωτοβουλίες δικτύωσης που ωφελούν το Δίκτυο στο σύνολό του.

Ακολουθεί το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, όπου θα αναδειχθούν οι αρχές και οι στρατηγικοί άξονες της διασποράς για τα επόμενα έτη καθώς και το άμεσο σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση του cluster, ως νομική οντότητα.Αντικειμενικοί Σκοποί του έργου είναι:

1. Η υλοποίηση όλων των εναρκτήριων δράσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και κερδοφόρο Δίκτυο (Cluster), με οφέλη τόσο για την περιοχή όσο και για τον τελικό πελάτη.

2. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην διακρατική περιοχή για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και η απόκτηση εμπειρίας και την τεχνογνωσίας με τον από κοινού σχεδιασμό του Δικτύου.

3. Η ανάπτυξη νέων καινοτομικών εμπειρικών εργαλείων.

4. Η εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων.

5. Η δημιουργία και ενίσχυση ενός κοινού διακριτού σήματος (brand) για την διακρατική περιοχή.

Από στρατηγική άποψη, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα των επιχειρηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην επιλέξιμη περιοχή στοχεύοντας προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, συνεκτικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Συνοπτική περιγραφή Δαπανών και Ενδεικτικού προϋπολογισμού :

 

1.α. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της ημερίδας με τίτλο: «networking event for the participants of the cluster». Η ημερίδα αυτή θα οργανωθεί από τον εταίρο P3 (ΑΝΚΙ ΑΕ). Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή των θεμάτων, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι προτάσεις των experts, οι προτάσεις των συμμετεχόντων και τα γενικά και ειδικά αποτελέσματα καθώς και οι προτάσεις του αναδόχου που θα αφορούν την στρατηγική εστίαση, την προστιθεμένη αξία των συνεργασιών, τυχόν συνεργασίες που ξεκίνησαν κ.α.  (Παραδοτέο 4.2.2).

Το κόστος του παραδοτέου είναι 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

1.β. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της θεματικής προβολής των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στο cluster: Road Show  event. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή τhw προώθησης, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις (Παραδοτέο 5.1.3).

Το κόστος του παραδοτέου είναι 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

 

1.γ. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της ημερίδας Networking event abroad. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή των θεμάτων, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι προτάσεις των συμμετεχόντων (ζήτηση για τι είδους προϊόντα, ποσότητες, αξίες, σημεία στην αλυσίδα παραγωγής), δυνατότητες συνεργασίας και κάθε είδους γενικά και ειδικά αποτελέσματα και προτάσεις που θα αφορούν την στρατηγική εστίαση, την προστιθεμένη αξία καινοτομίας – added value of value chain- και τα στρατηγικά θέματα της προώθησης και ιδιαιτέρα του Networking που κρίνεται πού σημαντικό τόσο για την προώθηση όσο και για θέματα τεχνογνωσίας και τις επιπτώσεις που μπορεί και πρέπει να έχει και στο μέλλον (Παραδοτέο 5.2.2).

Το κόστος του παραδοτέου είναι 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

 

1.δ. Την διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης ενημέρωσης για το πρόγραμμα, τα παραδοτέα του, τα θετικά και αρνητικά του σημεία, τα οφέλη στην τοπικη κοινωνία, και τις επόμενες δράσεις. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει  όπως αναφέρεται και στο τεχνικό δελτίο: «Organisation of the final dissemination event». (Παραδοτέο 2.5.1).

Αναλυτικότερα

 • 2 break coffees 150 ατόμων, 5€/άτομο                      1500€
 • 1 light business buffet party 150 ατόμων, 15€/άτομο  2250€
 • 1 dinner 50 ατόμων 30€/ άτομο                                 1500€
 • Διάφορα, εξοπλισμός                                                  250€

Το κόστος του παραδοτέου είναι 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.  

Αναλυτικά:

 • Παραδοτέο 4.2.2 ποσό 1.500€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  
 • Παραδοτέο 5.1.3 ποσό 1.500 συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  και
 • Παραδοτέο 5.2.2 ποσό 3.000€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ
 • Παραδοτέο 2.5.1 ποσό 5.500€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ

Κάθε άλλη δαπάνη όπως φόροι, τέλη, έξοδα ταξιδιών, βαρύνουν τον ανάδοχο

 

Το συνολικό κόστος των παραδοτέων είναι 11.500€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα να έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες).
 3. Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης για πτώχευση και τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν λυθεί.
 5. Για τα νομικά πρόσωπα οι παραπάνω 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο και των νομίμων εκπροσώπων τους.
 6. Να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Κιλκίς για το έτος 2013 έως την Πέμπτη 27.06.2013 και μέχρι την 12ην ώρα πρωινή στα γραφεία του Επιμελητήριου Κιλκίς (οδός Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίς - τηλ. 23410 24580) καταθέτοντας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:

 1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς το παραδοτέο για το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.
 2. Βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή company profile εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου με βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου που θα οριστεί για το παραδοτέο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι πληρούνται οι παραπάνω αναφερόμενες 1-3 ή 1-6 προϋποθέσεις.

 

Τυχόν φάκελοι που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν πριν από τις καθοριζόμενες στην παρούσα ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής ή της λήξης της, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή σύμβασης προμήθειας ανεξαρτήτων υπηρεσιών και διάρκεια ανάλογη με τις υπηρεσίες και τη διάρκεια που θα οριστεί επακριβώς στο συμφωνητικό συνεργασίας.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του, ως συνεργάτη του.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του Επιμελητηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του μεγάρου, που στεγάζονται τα γραφεία του επί της οδού Στενημάχου 2, Κιλκίς επί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και θα παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον θα αναρτηθεί και στην Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με, το αντικείμενο του έργου και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του  προγράμματος κ. Μαρία Καλογερίδου στο Επιμελητήριο Κιλκίς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31 5 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe»

Κιλκίς, 21 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 144

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς,

έχοντας υπόψη:

 1. την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων ( Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως τούτου τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005)
 2. την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996
 3. το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07)
 4. το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου"
 5. τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95)
 6. την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 7. το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
 8. την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010
 9. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου
 10. το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» (1st call for project proposals)
 11. την υπ. αριθμ. P013-2012 σύμβαση μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» και του Επιμελητηρίου Κιλκίς
 12. τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς σχετικά με την ανάληψη υλοποίησης του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»
 13. τις εγκεκριμένες δράσεις και τον προϋπολογισμό του παραπάνω προγράμματος.
 14. τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2013 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, καθώς επίσης κα τους όρους υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων.
 15. Την απόφαση της ΔΕ στο Πρακτικό Νο2/17.01.2013 Θέμα 9ο

αποφάσισε ομόφωνα την

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη συνεργασιών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών για την περίοδο μέχρι 30/6/2013, του έργου “Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάπτυξης ενός Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης”, με το ακρωνύμιο «InCluDe» στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013» μέσα στα πλαίσια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

Το έργο αναφέρεται στην Προτεραιότητα 1 του προγράμματος «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», που σκοπό έχει την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων και ειδικότερο στόχο να στηρίξει τις παρεμβάσεις διευκόλυνση της ανάπτυξης των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού και τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής και ακολουθεί μια διαδικασία τριών σταδίων υλοποίησης:

Κατά το πρώτο στάδιο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες βάσεις του Δικτύου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των στοιχείων που υφίστανται στην διακρατική περιοχή – στόχου και αποτελούν την αρχική δομή του Δικτύου.

Το δεύτερο στάδιο ασχολείται με την εσωτερική ενίσχυση του Δικτύου που θα δώσει την απαραίτητη συνοχή μεταξύ των κόμβων του συμπλέγματος, με την προώθηση της δικτύωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το τελευταίο στάδιο, αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα διεθνοποιήσει το Δίκτυο και θα το βάλει στον χάρτη της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξωστρέφειας και δικτύωσης, όπως η συμμετοχή του Δικτύου σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε πρωτοβουλίες δικτύωσης που ωφελούν το Δίκτυο στο σύνολό του.

Ακολουθεί το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, όπου θα αναδειχθούν οι αρχές και οι στρατηγικοί άξονες της διασποράς για τα επόμενα έτη καθώς και το άμεσο σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση του cluster, ως νομική οντότητα.Αντικειμενικοί Σκοποί του έργου είναι:

1. Η υλοποίηση όλων των εναρκτήριων δράσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και κερδοφόρο Δίκτυο (Cluster), με οφέλη τόσο για την περιοχή όσο και για τον τελικό πελάτη.

2. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην διακρατική περιοχή για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και η απόκτηση εμπειρίας και την τεχνογνωσίας με τον από κοινού σχεδιασμό του Δικτύου.

3. Η ανάπτυξη νέων καινοτομικών εμπειρικών εργαλείων.

4. Η εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων.

5. Η δημιουργία και ενίσχυση ενός κοινού διακριτού σήματος (brand) για την διακρατική περιοχή.

Από στρατηγική άποψη, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα των επιχειρηματικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην επιλέξιμη περιοχή στοχεύοντας προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, συνεκτικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Συνοπτική περιγραφή - Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

ΠΑΚΕΤΟ 1.

 

Οργάνωση και υλοποίηση μιας (1) ημερίδας με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας, αγοράς, marketing, διαδικασιών, δικτύων και κάθε θέματος που αφορά την μεταφορά γνώσης στην περιοχή στον χώρο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και των υποπροϊόντων τους

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής:

 

1.α. Την οργάνωση ημερίδας, τον καθορισμό του προγράμματος, την πρόσκληση των ομιλητών, την πρόσκληση φορέων, επιχειρήσεων, αγροτών, και κάθε πιθανής ομάδας που μπορεί να εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με το υπό ανάπτυξη δίκτυο, την παροχή χώρου για την ημερίδα, catering για ένα αριθμό περίπου 100 ατόμων (Παραδοτέο 4.3.3).

1.β. Την συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών της ημερίδας knowledge transfer event. Βασικό παραδοτέο θα αποτελέσει πέρα από την αξιολόγηση, η καταγραφή των θεμάτων, η θεματολογία των παρουσιάσεων, οι προτάσεις των experts, οι προτάσεις των συμμετεχόντων και τα γενικά και ειδικά αποτελέσματα καθώς και οι προτάσεις του αναδόχου που θα αφορούν την στρατηγική εστίαση, την προστιθεμένη αξία καινοτομίας – added value of value chain- και τα στρατηγικά θέματα της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί και πρέπει να έχει και στο μέλλον (Παραδοτέο 4.3.4).

Το συνολικό ποσό για τα παραπάνω δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 4.500€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά:

 • Παραδοτέο 4.3.3 ποσό 2.033,52€ συν ΦΠΑ, σύνολο 2.500€ και
 • Παραδοτέο 4.3.4 ποσό 1.626,01 € συν ΦΠΑ, σύνολο €2.000€

Κάθε άλλη δαπάνη όπως φόροι, τέλη, έξοδα ταξιδιών του φορέα δεν είναι επιλέξιμα.

 

ΠΑΚΕΤΟ 2.

Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 2 και συγκεκριμένα του παραδοτέου 2.3.1 που αφορά τα παρακάτω:

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Προσκλήσεις 4σέλιδες Α5, αναπτύγματος 20Χ28 σε χαρτί illustration 150 γρ., 4χρωμες,  2 όψεις με δίπλωμα στη μέση

400

2.

Αφίσες, αναπτύγματος 50Χ70 σε χαρτί illustration 115 γρ., 4χρωμες, 1 όψης

400

3.

Μουσαμάς 450γρ. για banΝer 2Χ1μέτρα, 4χρωμος, 1όψη

5

4.

Μουσαμάδες 450 γρ. για baner 2Χ1 μέτρα, 4χρωμοι, 1 όψης

50

5.

Προσκλήσεις 4 σέλιδες Α5, αναπτύγματος 20Χ28, σε χαρτί illustration 150γρ., 4χρωμες, 2όψεις, με δίπλωμα στη μέση

400

6.

Αφίσες, αναπτύγματος 50Χ70 σε χαρτί illustration 115 γρ., 4χρωμες, 1όψης

400

7.

USB 4GB με 1χρωμο τύπωμα 1όψης

250

8.

Δημιουργικό για Προσκλήσεις, Αφίσες, Μουσαμάδες

ΑΠΟΚΟΠΗ

9.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ POWER POINT TEMPLATE

ΑΠΟΚΟΠΗ

10.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ 4 NEWSLETTER

ΑΠΟΚΟΠΗ

11.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ 20,5*28,5 ΣΕ ΧΑΡΤΙ illustration 150 γρ., 4χρωμΟ,  2 όψεις με δίπλωμα στη μέση

12.

ΤΕΣΣΕΡΑ NEWSLETTER ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ Α4 ΣΕ ΧΑΡΤΙ illustration 135 γρ., 4χρωμΟ,  1 όψΗ

4*100

Το κόστος του παραδοτέου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό  4.600€ συν ΦΠΑ, ήτοι 5.658€.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα να έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες).
 3. Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης για πτώχευση και τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν λυθεί.
 5. Για τα νομικά πρόσωπα οι παραπάνω 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο και των νομίμων εκπροσώπων τους.
 6. Να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Κιλκίς για το έτος 2013 έως την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και μέχρι την 12ην ώρα πρωινή στα γραφεία του Επιμελητήριου Κιλκίς (οδός Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίς - τηλ. 23410 24580) καταθέτοντας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:

 1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς το παραδοτέο για το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.
 2. Βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή company profile εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου με βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου που θα οριστεί για το παραδοτέο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι πληρούνται οι παραπάνω αναφερόμενες 1-3 ή 1-6 προϋποθέσεις.

 

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τα δύο πακέτα προμήθειας, θα πρέπει να υποβάλει χωριστό φάκελο για κάθε ένα από αυτά.

 

Τυχόν φάκελοι που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν πριν από τις καθοριζόμενες στην παρούσα ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής ή της λήξης της, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή σύμβασης προμήθειας ανεξαρτήτων υπηρεσιών και διάρκεια ανάλογη με τις υπηρεσίες και τη διάρκεια που θα οριστεί επακριβώς στο συμφωνητικό συνεργασίας.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του, ως συνεργάτη του.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του Επιμελητηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του μεγάρου, που στεγάζονται τα γραφεία του επί της οδού Στενημάχου 2, Κιλκίς επί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και θα παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον θα αναρτηθεί και στην Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με, το αντικείμενο του έργου και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του  προγράμματος κ. Μαρία Καλογερίδου τηλ. 23410 24580, fax 2341020924 email: , στο Επιμελητήριο Κιλκίς.

Για το Επιμελητήριο Κιλκίς

Ο Πρόεδρος

Τονικίδης Παύλος

Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο INCLUDE

logd

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου:“Promote Innovative Entrepreneurship through development of an aromatic & pharmaceutical plants cluster, to achieve Sustainable Development” (InCluDe)”».

Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100, Τηλ.: 23410 24580, Φαξ: 23410 20924, http://www.ccikilkis.gr, E-mail:, Πληροφορίες: κα Μαρία Καλογερίδου

1. Προϋπολογισμός έργου: 51.350€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Πόροι Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και εθνικοί πόροι κατά 25%.

3. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Έλληνας ή αλλοδαπός) ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών. β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. γ. Προϋπόθεση συμμετοχής η υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) παρόμοιας φύσης έργων την τελευταία διετία.

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 15.07.2013.

, Email: , Πληροφορίες: κα Μαρία Καλογερίδου, 9 π.μ.-2 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται στο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την Πέμπτη 09 Αυγούστου (09.08.2012), Ώρα: 14:00, καθώς το εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.08.2012 & ΩΡΑ: 12:30, Γραφεία ΕπιμελητήριοY Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

10. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική

11. Ημερομηνία δημοσίευσης Πρόχειρου Διαγωνισμού: 16.07.2012

12. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

           Παύλος Τονικίδης

 

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»στο πλαίσιο του έργου «PACMAn – Promoting Attractiveness, Competitiveness and Internationalization of Agro-Food Clusters of the Med Area», ενταγμένου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

 1. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: 
 2. Προϋπολογισμός έργου: 109.225,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 30/09/2013.
 8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: κ. Γ. Ηλιάδη & κα Μ. Καλογερίδου 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την16/5/2011, Ώρα: 12:30.
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης16/5/2011 Ώρα: 14:00, Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email:. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
 10. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
 13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά τουέως 16/8/2011.
 15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
 16. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική

17. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης15/04/2011

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
 2. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς (www.ccikilkis.gr).

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «PACMAn – Promoting Attractiveness, Competitiveness and Internationalization of Agro-Food Clusters of the Med Area», ενταγμένου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

 1. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email:
 2. Προϋπολογισμός έργου: 109.225,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 30/09/2013.
 8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: κ. Γ. Ηλιάδη & κα Μ. Καλογερίδου 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την 16/5/2011, Ώρα: 12:30.
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 16/5/2011 Ώρα: 14:00, Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 23410-24580 Fax: 23410-20924 Email: . Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
 10. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στη δημοσίευση της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
 13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
 14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έως 16/8/2011.
 15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
 16. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική

17. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης: 15/04/2011

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
 2. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς (www.ccikilkis.gr).

 

Αναλυτικά

 

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Κιλκίς


XX