Voucher κατάρτισης εργαζομένων

Πληροφορίες

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (τέως ΟΑΕΔ), με έμφαση στις «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες για 150.000 εργαζόμενους.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται σε 5 ευρώ.

Η δράση περιλαμβάνει
Κατάρτιση συνολικής διάρκειας 80 ωρών η οποία θα υλοποιηθεί
με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και
με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Δικαίωμα συμμετοχής-Απαιτούμενα κριτήρια
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και ωρομίσθιοι/εργάτες).
2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων Εργαζομένων
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» (διεύθυνση, κινητό και IBAN τραπεζικού λογαριασμού ως πρώτος/η δικαιούχος).
2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του:
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
• Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
• Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
• Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.
3. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Η Επιμορφωτική Κιλκίς, διαθέτει πιστοποιημένες αίθουσες και στο Κιλκίς (Κεντρική Δομή) και στο Πολύκαστρο (Παράρτημα), για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση:
• Κιλκίς, Δοϊράνης 56, 23410 28705, 23410 29690
• Πολύκαστρο, Εθνικής Αμύνης 37, 23430 97340
• e-mail: info@epimorfotiki.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
epimorfotiki_logo

Σχετικά Άρθρα

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΑΔΑ

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω …

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf το Πρακτικό με αριθμό 1 της …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις